v2.58

OTTAWA BLACK

Ottawa University

North Central A

(14-0, 42-1)

3

Player
Lightning
fetty
Fame
Noysii
Cruelty

SIUE BLACK

SIUE

North Central B

(7-7, 27-25)

0

Player
Rybo
Devful_
Herrerac1
DMACK300
bert

Week 7

Split 2

250 - 0

MOSCOW - HARDPOINT

OTTAWA BLACK Logo

6 - 0

RAID - SEARCH AND DESTROY

OTTAWA BLACK Logo

3 - 0

RAID - CONTROL

OTTAWA BLACK Logo